TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Integritas Oy, Y-tunnus 2483758-5

Koskenmäentie 12, 00430 Tuusula www.integritas.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Huttunen
jukka.huttunen@integritas.fi
p. 040-632 8866
www.integritas.fi

Rekisterin nimi

Integritas Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (nettisivujen kautta tulevat yhteydenotot), rekisteröidyn antama suostumus ja/tai sopimuksen täytäntöönpano. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tiedotukseen, yhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun asiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja niiden mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö ja keräämistapa

Rekisteri voi sisältää nimen, puhelinnumeron, paikkakunnan, sähköpostiosoitteen sekä ammatin/aseman ja taustaorganisaation.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään, kunnes rekisteröity pyytää niiden poistamista. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta oman toimintansa kannalta ja voi oma-aloitteisesti poistaa henkilön rekisteristä. Tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.

Tietojen käsittelijät

Tietoja käsittelevät vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työtehtäviensä vuoksi on tähän peruste.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan tietosuoj alainsäädännön edellyttämillä perusteilla esimerkiksi palveluntarjoajien käsitellessä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että työntekijät ovat tietoisia henkilötietojen käsittelyn asianmukaisista ja laillisista tavoista sekä edellyttää työntekijöiltä salassapitosopimusta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus mm.

  • Tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilö oikaisemista. tietonsa ja pyytää virheellisten tietojen
  • Pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
  • Peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tilanteessa, jossa suostumus on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Tarkistamis- tai muu pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
  • Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.