PIRKKO-test2-1.jpg

Mikä on PIRKKO®?

PIRKKO® on ensimmäinen, aito tuotannonohjausjärjestelmä mielenterveystyön uudistamiseksi. Kun hoitotyö organisoidaan PIRKKO®-järjestelmällä toisin, hoidosta tulee suositusten mukaista ja vaikuttavaa – ja kustannusten nousu pysähtyy.

Integritasin kehittämä PIRKKO® on sovellus, jonka avulla mielenterveys- ja päihdetyötä voidaan parantaa nykyresurssein. Se on kehitetty todelliseen tarpeeseen, sillä Suomessa mielenterveyspotilas saa hoitoa liian harvoin ja hoito kestää liian pitkään.

PIRKKO®-järjestelmän avulla psykososiaaliset palvelut voidaan uudistaa viimeisimmän tutkimustiedon mukaiseksi ja vähentää jopa 30 prosenttia potilaskäynneistä.

PIRKKO® on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Tehokas apu johtamiseen

PIRKKO®-järjestelmän avulla työn voi organisoida suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin kuin on ollut tapana, ilman uusien henkilöiden palkkaamista. Se on tehokas apu johtamiseen, työn ja kustannusten läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä itse ruohonjuuritason työhön.

Järjestelmällä luodaan rakenteista tietoa, joka pitää sisällään muun muassa hoidon keston ja intensiteetin, tavoitteet ja hoidon arvioinnissa käytettävät mittarit.

PIRKKO® analysoi ja rikastaa myös jo olemassa olevaa asiakas- ja potilasdataa. Näin mahdollistuvat tilastointi, seuranta ja vertailu – ja toimintojen uudelleenorganisointi sekä muutosjohtaminen.

Kyseisen rakenteisen tiedon avulla voidaan esimerkiksi erikoissairaanhoidosta tunnistaa ne potilastapaamiset, joilla ei todennäköisesti enää ole vaikutusta hoidon tuloksiin – ja ohjata kyseiset potilaat vaikuttavimpien palveluiden pariin.

Lisäksi osan käynneistä voi korvata sähköisellä seurannalla ja sillä voi myös tarkkailla hoidon vaikuttavuutta.

Potilaan asema paranee

Sovelluksen taustalla on kuntoutumislähtöinen ajattelu. Ohjelma parantaa asiakkaan tai potilaan asemaa muun muassa tuomalla akuuttivaiheisiin riittävän tiiviit hoidot tai työskentelyn. Vallitsevan tutkimustiedon mukaan uusia mielenterveyspotilaita tulee hoitaa riittävän tiiviisti.

Kun toimintoja uudelleenorganisoidaan PIRKKO®-järjestelmän avulla, tulee hoitojärjestelmään tilaa akuuteille ja uusille potilaille sekä henkilökunnalle lisää aikaa hoitaa potilaita. Hoidot voivat siten olla tiiviimpiä ja kehittämiseenkin jää aikaa.

PIRKKO® on lisäksi viimeisimmän kansallisen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman mukainen. Sovelluksen sähköisten kyselyn avulla myös asiakkaat tai potilaat saadaan helposti ja oikea-aikaisesti mukaan hoidon suunnitteluun ja arviointiin.

PIRKKO® ohjaa hoitosuunnitelman laatimista asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja hoitosuosituksiin perustuvaksi. Se myös ohjaa tunnistamaan poikkeamat sekä suunnitelmien teossa että niiden toteutuksessa.

Näin PIRKKO® toimii

  1. Ensin selvitetään palvelukäytön pullonkaulat. Siihen tarvitaan vain raakadata potilas- tai asiakastietojärjestelmään tallennetuista käynneistä.
  2. PIRKKO®-järjestelmän sisäänrakennettu raportointityökalu visualisoi asiakkaan tai asiakasryhmien palvelukäytön helposti hahmotettavaksi kuvaajaksi, jota voi muokata esimerkiksi toimipisteen, työntekijän tai diagnoosin mukaan. Työkalua voi käyttää koko henkilöstö hoitajista johtajiin, oman roolinsa mukaisiin tarpeisiin.
  3. Raportista voi päätellä, toteutuuko hoito niin tiiviisti kuin hyvän lopputuloksen kannalta olisi tarkoituksenmukaista. Usein niin ei ole.

PIRKKO-järjestelmän tuomat edut

Kun PIRKKO® otetaan käyttöön täydessä laajuudessaan:

  • käyntimäärät vähenevät jopa 30 %
  • asiakkaiden hoito paranee
  • asiakkaiden osallisuus ja tyytyväisyys palveluihin paranee
  • tiedonvälitys palvelujen sisällä ja välillä paranee
  • työntekijöiden stressi vähenee
  • vaikuttavaksi todettu toiminta tulee osaksi perustyötä.