Interventiot ohjaavat PIRKKO®-käyttäjää työssään

Keräsimme taannoin asiakaspalautetta PIRKKO®-käyttäjiltä. Kysyimme muun muassa, auttavatko järjestelmän interventiot työskentelemään oman yksikön ohjeiden mukaisesti. Saamiemme vastausten perusteella osa työntekijöistä ei ole vielä tunnistanut interventioiden määrittelystä syntyvää hyötyä.

Kun PIRKKO® otetaan käyttöön sotepalveluita tarjoavassa yksikössä, luodaan järjestelmään interventiot. Interventiot ovat kuin yhteiset pelisäännöt: ne ovat organisaatiossa kaikille samat, ja niitä käyttämällä yksikön tarjoama hoito potilaille tasalaatuisempaa. Interventiot määritellään kussakin organisaatiossa omien palvelupolkujen, toimintatapojen ja hoitosuositusten mukaisiksi.

Tavoitteemme on, että Pirkko-järjestelmä tekee käyttäjänsä arjesta sujuvampaa. Samalla organisaation toimintatavat yhtenäistyvät ja hoidon laatu paranee. Interventioiden ansiosta on helppo tarkastaa, mikä on oman organisaation suosima toimintatapa erilaisissa hoidon vaiheissa.

Interventiot määrittelevät tavoitetilan

Interventiot voivat olla monenlaisia aina arviointijaksosta tutkimusjaksoon ja aktiivisesta hoitojaksosta seurantajaksoon. Intervention perustiedot, eli sisällön kuvaus, käyntitiheys ja kesto, antavat raamit hoidolle, seurannalle tai arvioinnille. Interventiot perustuvat organisaation yksikkökohtaiseen palveluvalikkoon. Jos sellaisia ei ole tarkemmin kuvattuna, ne luodaan Pirkko-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Interventiot voivat olla etenkin järjestelmän käyttöönottovaiheessa tavoitetila, jota kohti voidaan lähteä etenemään. Käytännön kokemus osoittaa, ovatko interventiot toimivia vai pitääkö kehittämisen tavoitteita ja myös interventioita muokata suuntaan tai toiseen.

On tärkeää, että interventiot ovat hoitosuositusten mukaisia, ajantasaisia ja vastaavat todellista tarvetta. Interventioita on syytä muokata esimerkiksi tilanteissa, joissa jokin palvelu lopetetaan, käyttöön tulee uusia menetelmiä tai toimintatavat muuttuvat jostain muusta syystä. Kaikista muutoksista on aina hyvä puhua avoimesti yksikön sisällä, jotta kaikki pysyvät perässä muuttuvista työtavoista.

PIRKKO® taipuu moneen

Sen lisäksi, että interventiot yhtenäistävät nykyisten työntekijöiden toimintamalleja, ne toimivat hyvänä perehdytyksen tukena uusille työntekijöille. Saamamme palautteen perusteella uudet työntekijät ovat kokeneet, että Pirkko ja sen interventiot antavat raamit omalle työlle ja ohjaavat toimimaan uudessa organisaatiossa yhteisten pelisääntöjen mukaan.

Pirkko on alun perin psykiatrian tarpeisiin luotu järjestelmä, mutta se sopii myös monen muun sote-palveluntarjoajan tarpeisiin. Interventiot toimivat kaikissa sellaisissa avohoidon palveluissa, joissa hoito on mahdollista jaotella erilaisiin jaksoihin. Tällaisia palveluita voisivat olla esimerkiksi fysioterapiat. Interventiot voivat toimia myös jonkin sairauden hoidon ja seurannan työkaluna.

Käyttäjien näkökulmasta on tärkeää muistaa, että interventiot eivät rajaa tarkasti yksilöllistä hoitoa: jos esimerkiksi aktiiviselle hoitojaksolle on määritelty tietty määrä käyntikertoja, niiden alittaminen tai ylittäminen on edelleen mahdollista, jos sille on selkeä kliininen perustelu. Interventiot antavat kuitenkin ohjeellisen suosituksen, joka voi auttaa jäsentämään hoidon eri vaiheita ja työtä potilaan kanssa.

Marianne Aarrekangas, Integritas Oy:n projektipäällikkö
Kalle Horjamo, Integritas Oy:n toimitusjohtaja