PERHEPIRKKO® – digiloikka systeemiseen yhteistoimintaan lastensuojelussa

Perhepirkko on Solutoksessa kehitetty uusi, ainutlaatuinen digituki systeemiseen lastensuojelutyöhön. Perhepirkko on Solutoksen vastaus systeemisen suhdeperustaisen asiakastyön vahvistamiseen erityisesti lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä. Perhepirkko on modulaarinen ohjelmistopalvelu, joka sisältää vaiheittain käyttöön otettavat systeemiset työkalut digitaalisessa muodossa. Ensimmäisenä systeemisten tiimien työkalupakkiin kuuluvat yhteistoiminnallinen auttamiskartta, suhdeverkosto, viikkokokoustyökalu ja menetelmäkirjasto. Kun näiden käyttö vakiintuu, työkalupakki laajenee aikajanalla ja sukupuulla. Tärkein kehitystyötä ohjannut arvo on ollut lapsen äänen nostaminen keskiöön, ja heti toisena asiana ohjelmiston käytettävyys, jotta ohjelmisto olisi luontevasti otettavissa mukaan asiakastyössä toteutettaviin vuorovaikutustilanteisiin.

Perhepirkko – digiloikka systeemiseen yhteistoimintaan lastensuojelussa

Systeeminen työote, sitä tukevat työvälineet ja toimiva tiimityö luovat raamit laadukkaalle työlle lastensuojelussa. Raameja voidaan edelleen vahvistaa digitaalisten työvälineiden avulla. Sosiaalityön ehdoilla kehitetyn Perhepirkko-ohjelmiston tavoitteena on tukea selkeää, systeemistä työskentelyä, joka avautuu myös asiakkaille paremmin. Myös moniammatilliseen yhteistoimintaan saadaan Perhepirkon työvälineiden avulla uudenlaisia, yhteisiä työtapoja.

Miksi systeeminen ajattelu sopii sosiaalityöhön? 

Lastensuojelun systeemisessä työskentelyssä ratkaisuja perheiden tilanteisiin etsitään yksinkertaisin arkisin keinoin. Työ nojaa lastensuojelulle tärkeisiin arvoihin: lapsen etu, lapsen ja läheisten kunnioittava kohtaaminen, yhteistoiminnallisuus perheen ja verkostojen kanssa sekä dialogisuus ja asiakkaiden kokemustiedon arvostaminen.

Suhteen ja luottamuksen rakentaminen luo perustan toimivalle yhteistyölle asiakkaiden kanssa.  

Systeemisessä työskentelyssä lastensuojelun asiakkuuden taustalla olevia asioita tutkitaan rauhallisesti yhdessä. Suhteen ja luottamuksen rakentaminen luo perustan toimivalle yhteistyölle asiakkaiden kanssa. Näiden myötä avautuu mahdollisuus ”systeemisen ymmärryksen” rakentamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Luottamuksen varassa päästään yhdessä pohtimaan, mistä kaikesta perheen elämä ja arki muodostuvat ja miten ihmissuhteet ja arkielämä ulottuvuuksineen heijastuvat perheeseen, vanhemmuuteen ja lasten hyvinvointiin.

Miten digitalisaatio tukee systeemistä ymmärrystä lasten ja perheiden tilanteista? 

Perhepirkon tarkoituksena on tukea lastensuojelun tiimejä systeemisessä työtavassa. Ohjelmisto tarjoaa välineet perheitä tukevaan ja lasta suojelevaan asiakastyöhön. Lastensuojelun asiakastyössä keskeistä on luottamukseen perustuva moniääninen ja monipuolinen keskustelu. Keskustelua edistävät systeemiset työvälineet, joiden avulla perheen elämäntilannetta ja historiaa voidaan yhdessä tutkia eri näkökulmista.

Perhepirkko ei korvaa vanhoja hyviä työkaluja, vaan lähinnä päivittää ne 2020-luvulle.

Perhepirkkoon valittujen työvälineiden avulla perheiden toiveet ja kokemukset tulevat näkyviin ja verkosto ja ihmissuhteet hahmottuvat. Työvälineet varmistavat myös lapsen äänen kuulemista.  Työvälineet eivät korvaa ammattiosaamista, mutta ne vahvistavat yhteisötasoista osaamista ja jaettua työotetta tiimeissä. Yhteisten työvälineiden tarjoama tuki ja tiimille karttuva yhteinen osaaminen on tärkeää lastensuojelussa monestakin syystä. Hallinnan tunne kasvaa, kun tiimillä on selkeä käsitys tiimin työotteesta ja työkäytännöistä. Kun tiimi tekee työtä yhdessä sovituilla tavoilla, myös asiakkaiden palvelukokemukset voivat vahvistua selvästi.

Perhepirkko systeemisen lähestymistavan vahvistajana  

Perhepirkon tuotekehitys ponnistaa vankalta pohjalta. Se nojaa lastensuojelun systeemistä toimintamallia käsitteleviin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamiin menetelmäkuvauksiin sekä kansainvälisestikin vakiintuneisiin, tutkimusperustaisiin systeemisiin työmenetelmiin.

Perhepirkko ei korvaa vanhoja hyviä vanhoja työkaluja, vaan lähinnä päivittää ne 2020-luvulle. Digitaalisten, systeemisten työmenetelmien avulla tehtävä työskentely Perhepirkko-ohjelmistolla on tulevaisuus- ja voimavarakeskeistä, ja siinä hyödynnetään samoja hyväksi havaittuja narratiivisia, dialogisia, yhteistoiminnallisia ja reflektiivisiä työtapoja kuin systeemisessä työskentelyssä muutoinkin. 

Kun taitava, systeeminen sosiaalityöntekijä käyttää Perhepirkkoa yhdessä asiakkaidensa kanssa, asiakkaiden on helppo ymmärtää, mistä lastensuojelun työskentelyssä on kyse ja mihin sillä pyritään.

Digitaalisuuden tuomana lisäarvona asiakkaille on entistä ymmärrettävämpi, jäsentyneempi ja visuaalisempi työtapa. Visuaalisuus on ennestäänkin ominaista monille systeemisille työmenetelmille, kuten sukupuulle, verkostokartalle tai aikajanalle. Systeemiselle työlle ominainen ongelmatilanteiden ”ulkoistaminen” esimerkiksi sukupuun avulla toteutuu fläppitaulun sijaan tietokoneen avulla. Se, mikä aiemmin piirtyi paperille ja arkistoitiin toimistohuoneen arkistokaappiin, piirtyy nyt tietokoneen näytölle. Dokumentointia tehdään avoimen dokumentoinnin idealla asiakkaiden kanssa. Niin visuaalinen kuin tekstimuodossakin oleva tieto saadaan dokumentoitua Perhepirkon perhekohtaisiin tietoihin ja tarvittavassa määrin sieltä asiakastietojärjestelmään. 

– Uskomme, että kun taitava, systeeminen sosiaalityöntekijä käyttää Perhepirkkoa yhdessä asiakkaidensa kanssa, asiakkaiden on helppo ymmärtää, mistä lastensuojelun työskentelyssä on kyse ja mihin sillä pyritään. Lasten tarpeet ja toiveet tulevat näkyviin, tavoitteet selkiytyvät kaikille ja perheet vahvistuvat omien prosessiensa subjekteina, toteaa liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Solutoksesta.  

Yhteistoiminnallisuus on Perhepirkon ydintä

Yhteistoiminnallisuus on huomioitu kaikissa ohjelmiston työvälineissä. Uuden asiakkaan tilannetta voidaan lähteä työstämään yhteistoiminnallisen auttamiskartan (Madsen & Gillespie 2014) avulla. Kartan avulla perheiden kanssa luodaan aluksi yhteinen visio hyvästä tulevaisuudesta ja asioista, jotka edistävät hyvää tulevaisuutta tai jotka estävät sitä. Lisäksi kartan avulla voidaan suunnitella työskentelyn seuraavia askeleita.   

Suhdeverkosto-työkalu ohjaa työntekijöitä hahmottamaan lapsen ja perheen verkostoa. Työvälineen avulla keskustellaan lapsen perheen kanssa perheelle tärkeistä ihmissuhteista sekä suhteiden laadusta ja merkityksestä lapselle ja perheelle.

Perhepirkon eri työvälineet liittyvät ohjelmistossa yhteen ja muodostavat yhdessä asiakasprosessia eteenpäin kuljettavan kokonaisuuden.

Tiimin yhteistä työskentelyä tukee systeemisen toimintamallin mukainen Viikkokokous-työkalu. Sen avulla tiimi pääsee kalenteroimaan esimerkiksi alkavan kauden viikkokokoukset ja hallinnoimaan koordinoidusti viikkokokousaikojen käyttöä. Työkalun avulla tiimiläiset, konsultoiva sosiaalityöntekijä ja tiimin perheterapeutti pääsevät jo ennalta orientoitumaan käsiteltäviin asiakastilanteisiin. 

Perhepirkon 1.0-versiosta löytyvät edellä kuvatut työvälineet. Kun näiden käyttö alkaa sujua, tarjoaa Perhepirkon digitaalinen systeeminen työkalupakki tiimien käyttöön vielä muutaman muun keskeisen työvälineen, kuten aikajanan ja sukupuun. 

Selkeämpiä prosesseja ja vahvistuvaa moniammatillisuutta

Perhepirkon eri työvälineet liittyvät ohjelmistossa yhteen ja muodostavat yhdessä asiakasprosessia eteenpäin kuljettavan kokonaisuuden. Kaikkea työtä ei jatkossakaan tehdä tietokoneen äärellä, mutta kaikki systeeminen työ dokumentoituu ohjelmistoon tehtävinä tai ns. systeemisinä askeleina eli yhdessä sovittuina työvaiheina.

Kun systeemiset asiakasprosessit etenevät vaihe vaiheelta työvälineiden tukemien monipuolisten keskustelujen ja askelten varassa, työskentely tuottaa oleellista muutosta tukevaa tietoa – ja ennen pitkää myös vaikuttavuustietoa. Asiakasperheiden kanssa toteutuvan työskentelyn tilannekuva päivittyy jokaisen Perhepirkko-työskentelyn myötä työskentelyn yleiskuvaksi auttamiskartalle. Näin kunkin asiakasperheen prosessi on nopealla silmäilyllä sekä perheen, tiimin että verkoston hahmotettavissa. Selkeisiin, digituettuihin asiakasprosesseihin on mahdollista kytkeä myös systemaattinen palautetiedon keruu asiakkailta osana työskentelyä.

Työskentely tuottaa oleellista muutosta tukevaa tietoa – ja ennen pitkää myös vaikuttavuustietoa.

Myös moniammatillinen työ vahvistuu, kun asiakasperheet, lastensuojelun työntekijät ja verkoston edustajat asettuvat työvälineitä käyttäen tuottamaan ja jakamaan tietoa moniäänisesti yhdessä perheen kanssa. Oleellista moniammatillisessa verkostotyössä on myös se, että työskentely on systeemisen lähestymistavan mukaisesti ”lupaa pyytävää” ja että asiakas ymmärtää työskentelyn perustelut ja tavoitteet.

Perhepirkon käyttöönotto kertoo sitoutumisesta systeemiseen työotteeseen

Perhepirkkoa on esitelty eri alueilla, ja vastaanotto on ollut innostunutta. Palvelualuejohtaja Minna Lönnbäck Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymästä on päässyt ensimmäisten joukossa perehtymään Perhepirkkoon. Käyttöönotto alkaa alueella syksyllä 2021. 

– Tämän työkalun hankkimisella haluamme johdon taholta viestiä ja vahvistaa henkilökunnalle sitä, että systeemiseen suhdeperustaiseen työotteeseen ollaan johdonkin puolelta pitkäjänteisesti sitoutuneita, Minna Lönnbäck kertoo.

Kirjoittaja on lastensuojelun kehittäjä ja tutkija Päivi Petrelius, joka on osallistunut Perhepirkon kehittämiseen lastensuojelun systeemisen toimintamallin asiantuntijana.