Pirkko-järjestelmä juurruttamaan systeemistä lastensuojelua Suomeen – pilottihanke alkaa Kurikassa

Kurikan perhekeskuksen systeemisen lastensuojelun tiimi saa Solutos Oy:n perhekohtaisen ohjausjärjestelmän Pirkon käyttöönsä veloituksetta. Pirkkoa on tarkoitus pilotoida lastensuojelun systeemisen mallin työvälineenä Kurikassa, sillä tekninen apuväline on erinomainen mahdollisuus mallin juurruttamiseksi suomalaiseen lastensuojeluun.

Pilotointi mahdollistui Kurikan systeemisen lastensuojelun tiimin ja Solutoksen kehittämiskumppanuuden avulla. Käytännön yhteistyö on juuri käynnistetty, ja Pirkko otetaan Kurikassa käyttöön syksyn 2019 aikana.

”Hankkeessa testaamme ja edelleen kehitämme Pirkko-järjestelmää, joka on kehitetty tukemaan systeemisesti toimivan lastensuojelutiimin työskentelyä, kansallisten tavoitteiden mukaisesti”, kertovat systeemisen tiimin konsultoiva sosiaalityöntekijä Anne Leinonen ja maakunnallisen juurruttamishankkeen hankekoordinaattori Satu Mäki-Fossi.

Vaikuttavuus edellä

Yhteistyön lopputuloksena osapuolet toivovat, että Pirkko-järjestelmä osaltaan juurruttaisi systeemistä lastensuojelua Suomeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan maassa on noin 100 systeemistä työskentelymallia käyttämään aloittelevaa lastensuojelun tiimiä.

”Teknisen sovelluksen keinoin voidaan pyrkiä osoittamaan systeemisen toimintamallin vaikuttavuus. Kyseessä onkin uutuusarvoltaan merkittävä ja valtakunnallisesti kiinnostava kehittämisprojekti”, toteaa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perheiden palvelujohtaja Elise Lepistö.

Pirkko on toiminnanohjausjärjestelmä, joka suunnittelee, ohjaa ja optimoi perhekohtaista työtä kokonaisvaltaisesti, resursseja säästäen. Pirkko toimii perheverkostona, jossa kohtaavat asiakas, hänen perheensä ja heitä auttavat työntekijät.

Pirkko pitää verkoston työntekijät ajan tasalla lastensuojelun asiakasperheen kokonaistilanteesta ja tavoitteista. Lisäksi Pirkko-järjestelmä visualisoi systeemistä työtapaa ja helpottaa siten sen omaksumista.

Mitä on systeeminen lastensuojelu?

Systeemisesti mallinnetulla lastensuojelulla tarkoitetaan tietynlaisella tiimirakenteella organisoitua ja menetelmällisellä viitekehyksellä toteutettavaa lastensuojelun työskentelytapaa.

Systeemisessä lastensuojelussa pyritään eroon lastensuojelun tyypillisistä ongelmista, kuten palveluiden pirstaleisuudesta ja päällekkäisyydestä ja siitä, ettei kukaan hallitse kokonaisuutta.

Systeemisessä mallissa asiakasmäärää pyritään rajaamaan ja lisäksi halutaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin koko palvelujärjestelmää sekä tuoda lastensuojelutyöhön aikaa, oikea-aikaisuutta sekä riittävää intensiteettiä, terapeuttista työskentelyotetta ja voimavarakeskeisyyttä.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Perhekeskus sidosryhmineen valikoitui Solutoksen Pirkon kehittämiskumppaniksi, koska Etelä-Pohjanmaalla systeeminen lastensuojelun malli on otettu laajasti pilotointiin.

JIK-peruspalvelukuntayhtymässä resursseja on myös kohdennettu kyseiseen työhön järkevästi, ja siellä on jo panostettu systeemisen työn asiantuntevaan koordinaatioon ja konsultaatioon.