Pirkko pikana käyttöön kahdessa maakunnassa

Solutos on kehittänyt sote-sopivan Pirkko-järjestelmänsä käyttöönotosta pikaversion. Nyt kaksi uutta maakuntaa onkin jo päättänyt Pirkon pikakäyttöönotosta heti vuoden 2019 alussa.

Käytännössä ratkaisussa on kyse Pirkon tiedolla johtamisen kokonaisuudesta, joka pohjautuu palvelukäyttömallinnukseen. Sen avulla selviää, millaisia ovat maakunnan eri asiakas- ja potilasryhmien asiakkuudet ja hoitojaksot, ja jakautuuko palvelukäyttö mielekkäästi eri yksiköiden välillä.

Mallinnuksella saa perusjärjestelmiin tilastoidusta palvelukäytöstä, valmiiden mallinnusalgoritmien avulla välittömästi hyvin kattavan kuvan potilaiden senhetkisestä hoidosta.

”Selviää se, kuinka iso osa työstä tehdään oikeaan aikaan ja juuri oikeiden potilaiden kanssa”, selventää Solutoksen toimitusjohtaja Kalle Horjamo.

Kliininen todellisuus esiin ja tavoitteet johtamiselle

Palvelukäyttömallinnuksella saa selville myös palveluiden keskinäisiä suhteita. Esimerkiksi tiedon siitä, millainen on ollut potilaan avohoidon käyntitiheys ennen psykiatrista sairaalajaksoa ─ ja sen jälkeen.

Vaihtoehtoisesti mallinnuksen avulla selviää vaikkapa se, miten vanhempia on hoidettu mielenterveys- tai päihdepoliklinikalla ennen lastensuojelutoimenpiteitä ja niiden jälkeen.

Näiden tietojen avulla päästään aitoon tiedolla johtamiseen ennen kuin Pirkkoon on edes kirjattu yhtään hoitosuunnitelmaa.

”Tiedoilla saa nopeasti selkeät ja realistiset tavoitteet johtamiselle, Pirkon laajemmalle käyttöönotolle ja kliiniselle muutosprosessille”, toteaa Horjamo.

Läpinäkyvyyttä kaikilla tasoilla

Pirkon palvelukäyttömallinnus poikkeaa perinteisistä johdon raportointijärjestelmistä siten, että se jalkautuu Pirkon käyttöliittymän ansioista kaikille organisaation tasoille.

”Voimme selvittää palveluiden käyttöä tietyllä toimialueella, tietyssä yksikössä, työryhmässä ─ tai jopa yksittäisen työntekijän ja potilaan osalta”, listaa Horjamo.

Se merkitsee, että esimerkiksi sairaanhoitaja voi seurata, miten hänen hoidossaan olevat tai hiljattain olleet potilaat käyttävät terveydenhuollon muita palveluita.

Pirkolla suunnitelmallisuutta palvelujen käyttöön

Pirkon mallinnus toimii suoraan myös asiakasvastaava- tai asiakaspäällikkömallien tukena, joita lanseerataan nyt niin sanottujen paljon palveluita käyttävien asiakkaiden auttamiseksi.

”Minusta keskustelu, jota on käyty paljon palvelua käyttävien potilaiden osalta, on ollut alusta asti hiukan väärillä urilla. Ei runsas palveluiden käyttö sinällään ole automaattisesti ongelma. Itse kukin meistä voi jossain tilanteessa tarvita paljon eri palveluita. Ongelmaksi se muodostuu silloin, kun palveluiden käyttö on suunnittelematonta”, Horjamo selventää.

Pirkon avulla suunnittelematon palvelukäyttö tulee automaattisesti esiin, ja se on helppo muuttaa rakenteisen asiakassuunnitelman avulla suunnitelluksi.

”Näin paljon palveluita käyttäviin asiakkaisiin keskittyvissä projekteissa pääsee välittömästi asian ytimeen eli raportoinnista systemaattiseen ja läpinäkyvään työskentelyyn asiakkaiden kanssa”, toteaa Horjamo.

Samalla kaikki, mitä Pirkon pikakäyttöönotossa tehdään, on suoraan hyödynnettävissä jatkoon ─ ja edesauttaa Pirkon täysimittaista käyttöönottoa ja kliinistä muutosta, jolla asiakas saa koko psykososiaaliset palvelunsa kuntoon.