Sosterissa Uudistustakuulla ensituloksia

Solutos aloitti Uudistustakuutyöt Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (Sosteri) huhtikuussa 2019. Uudistustakuutyö on koskenut aikuispsykiatrian avohoidon lääkäripalveluja, jotka Solutos lääkäreineen on tuottanut kokonaisvastuullisesti. Uudistustyön avulla perusasiat on nyt saatu kuntoon.

”Sosterin aikuispsykiatrian erikoissairaanhoito on nyt sellaista kuin sen pitää olla. Erikoislääkäritilanne on hyvä, lausunto- ja hoitojonot on saatu purettua ja potilaan kohdalla hoitosuunnitelmat toteutuvat sekä ovat entistä tiiviimpiä”, tiivistää psykiatri Veijo Nevalainen, Solutoksen vastuulääkäri Sosterissa.

Hoitoon on pystytty ottamaan myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin päässeet hoitoon, koska lääkäritilanne on parantunut. Myös pitkäaikaisia hoitoja, joista ei ole potilaalle enää sanottavaa hyötyä, on saatu lopetettua.

Etävastaanottoa kehitetty

Sosteri ostaa Solutoksesta kolmen psykiatrian erikoislääkärin työpanoksen, ja työstä suurin osa tapahtuu paikan päällä. Mutta lisäksi etävastaanottoa on saatu kehitettyä niin, että yksi Solutoksen psykiatreista on tehnyt työtään täysin etänä, toinen osittain.

Nevalaisen sanoin Sosterissa on ollut pitkään vaikea lääkäripula mutta hyvä ja toimiva organisaatio. Silti ilman erikoislääkäreiden työpanosta, potilaiden hoidon struktuuri eli hoitoon liittyvät asiat ovat kärsineet, ja ostopalvelulääkäreiden aika on mennyt hyvin paljon lääkärilausuntojen kirjoittamiseen.

Lääkäripulaa oli vuosia yritetty ratkaista ostopalvelulääkäreillä, mutta nyt Solutoksen kanssa kyseessä on kokonaisvaltainen palvelutuotanto, joka sisältää niin lääkäripalvelujen tuottamista kuin johtamisen kehittämistä. Kehittäminen tehdään yhdessä Solutoksen lääkäreiden ja Sosterin henkilökunnan kanssa.

Uudistustakuun toinen vaihe ─ PIRKKO®-integraatio!

PIRKKO®-järjestelmän esiversio on Sosterissa jo käytössä, mutta sen integroiminen potilasjärjestelmiin on vielä puutteellista, koska Sosteriin on vasta tulossa uusi Lifecare-potilastietojärjestelmä.

Uudistustyön toisessa vaiheessa, kuluvan vuoden aikana Sosterin aikuispsykiatriassa otetaan kokonaisvaltaisesti käyttöön PIRKKO®-toiminnanohjausjärjestelmä. Se ohjaa toimintoja niin, että hoidot toteutuvat riittävän tiiviinä ja Käypä hoito -suositusten mukaisesti.

Palvelukäyttömallinnus ja kliininen muutos

PIRKKO®-toiminnanohjausjärjestelmässä on sisäänrakennettu raportointityökalu, jolla voidaan mallintaa potilaiden palvelukäyttöä. Sosterin osalta voi tarkastella palvelukäyttömallinnuksen avulla kliinistä muutosta ajalla 1.10.2019─31.1.2020, ja verrata tilannetta samaan aikaan vuotta aiemmin.

Tulokset ovat toivotunlaisia ja suunta oikea. Kun tarkastellaan mediaanipotilaan käyntien intensiteettiä suhteessa hoidon kestoon, voidaan todeta, että intensiteetti on noussut: 44 prosenttia jo hoidon ensimmäisen kuukauden aikana ja 14 prosenttia, kun hoito kestää yli kuukauden mutta alle kolme kuukautta.

Tarkastelujakson viimeisenä päivänä 31.1.2020 pitkien hoitojaksojen määrä, joka on kaksi vuotta tai enemmän, oli vähentynyt yhteensä noin sadalla verrattuna aikaisempaan vuoteen. Hoitojaksojen kokonaismäärä oli 684 tammikuun viimeisenä päivänä 2020.

Pitkien asiakkuuksien päättyminen ei ole kuitenkaan johtanut osaoptimointiin eli palvelujen käytön lisääntymiseen muualla Sosterin palvelujärjestelmässä, vaan itse asiassa niiden päättyminen on vähentänyt muiden palvelujen käyttöä verrattuna hoitojakson päättymistä edeltäviin kuukausiin.

Hyvää sanottavaa

”Olemme tyytyväisiä Solutoksen toimintaan sekä lääkäreihin. Hoitoihin pääsee nyt huomattavasti nopeammin, olemme saaneet vähennettyä pitkäaikaisia hoitosuhteita ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ovat terävöityneet”, kiittelee Sosterin mielenterveys- ja päihdetulosyksikön päällikkö Jari Smedberg.

Solutoksen psykiatri Nevalainen kehuu niin ikään yleistä töiden sujuvuutta sosterilaisten kanssa. Uudistustakuutyö on sujunut hyvin, koska sekä Sosterin että Solutoksen tekeminen nojaa toipumislähtöiseen hoitoajatukseen. Palapelin palat kehittämistyössä loksahtivat täten mukavasti kohdilleen.

Uudistustakuutyö jatkuu niin, että seuraavaksi PIRKKO® otetaan isommin käyttöön ja toiminnot paranevat entisestään, minkä jälkeen Sosteri on vapaa rekrytoimaan omia lääkäreitä. Samalla Solutoksen Sosteriin vuokraamien lääkäreiden määrä joustaa sen mukaan, miten Sosteri itse onnistuu rekrytoimaan.

Solutos haluaa Uudistustakuulla tuoda työhön hallittavuutta, jotta lääkärit uskaltaisivat hakeutua virkatyöhön Sosteriin. Nevalaisen mukaan se, että on virka- ja ostopalvelulääkäreitä, ei ole ongelma, kun on toiminnanohjausjärjestelmä ja toipumislähtöinen hoitoajatus, jotka nivovat tekijöitä yhteen.

”Koko Uudistustakuun ideana on, että kunnista tulisi enenevässä määrin itsenäisiä toimijoita. Yhteistyömme tapahtuu yhteistyössä ostajan kanssa, enemmän kuin on ollut tapana. Kokonaisulkoistuksissa kunnat ovat puolestaan loputtoman riippuvaisia ostopalveluista”, Nevalainen tähdentää.