Systeeminen malli teoriasta taidoksi

LAB-ammattikorkeakoulussa nähdään vahvasti, että systeeminen ajattelu- ja toimintamalli toimii hyvin monialaisen työn perustana ja se luo hyvät edellytykset yhteiselle tavalle ymmärtää ja käsitellä lapsen ja perheen tilannetta.  

Opetuksessa ajatuksena on, että opiskelija ymmärtää systeemisen ajattelun läpäisevän lapsiperhepalveluissa tehtävää työtä tulevaisuuden työkentällä. Tämä on oleellinen geneerinen taito nyt ja tulevaisuudessa. 

Systeemisen ajattelu- ja toimintamallin opetus on sosionomikoulutuksessa sisällytetty lapsiperhepalvelujen opintoihin painottuen suhdeperusteiseen työotteeseen ja reflektiivisyyteen niin, että koko perheen osallisuus muutokseen mahdollistuu. Systeemisen toimintamallin opetuksessa on keskeistä ymmärtää, että ongelmat eivät ole yksilöiden ominaisuuksia ja ratkaisut löytyvät vuorovaikutussuhteista. Näin työn kohteena on koko perhe, eikä yksittäisen ”ongelman” hoitaminen. 

Opintojakson aikana tutustutaan systeemisen työotteen periaatteisiin, menetelmiin ja käytännön esimerkkeihin myös tapaussimulaatioiden avulla. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti kokeneet systeemisen ajattelun itselleen ominaisena tapana lähestyä asiakkaan tilannetta. Sen sijaan opiskelijoita mietityttää toistuvasti resurssien riittävyys.  

Perhepirkkoon tutustutaan jo opiskeluaikana 

Tarkoituksenmukaisen oppimisympäristön luominen on osa opetuksen suunnittelua ja toteutusta, ja autenttiset oppimisympäristöt sekä työvälineet tukevat oppimista. Tutustuminen käytössä oleviin työvälineisiin jo opiskeluaikana luo työtehtävistä realistisen kuvan ja vahvistaa ammatillisuutta. Erilaisten menetelmien käyttö ja tutustuminen digitaalisten menetelmien käyttömahdollisuuksiin tuo kokemuksellisen oppimisen mukaan opetukseen. 

Perhepirkon digitaalisen välineen ansiosta itse tekeminen ja kokeileminen lisääntyy ja näin ollen auttaa opiskelijaa syventämään systeemistä ajattelua ja hahmottamaan työvälineiden kytkeytymisen systeemisen työskentelyn keskeisiin periaatteisiin.  

Tässä Perhepirkko toimii erinomaisesti. Kun opiskelijat saavat jo opiskeluaikana mahdollisuuden harjoitella systeemiseen työotteeseen sisältyviä työvälineitä, kuten digitaalisen suhdeverkoston tekemistä turvallisessa digitaalisessa testiympäristössä yhdessä opettajan tukemana, he ovat valmiimpia toimimaan työelämässä esimerkiksi systeemisen tiimin jäsenenä.  

Perhepirkon ansiosta itse tekeminen ja kokeileminen lisääntyy ja näin ollen auttaa opiskelijaa syventämään systeemistä ajattelua ja hahmottamaan työvälineiden kytkeytymisen systeemisen työskentelyn keskeisiin periaatteisiin. Yhdessä harjoitteleminen turvallisessa oppimisympäristössä mahdollistaa myös yhteisen arvioinnin ja sitä kautta reflektoinnin.  

Marika Norta 
Ulla Huhtalo 
Elina Kosonen 

Artikkelin kirjoittavat ovat LAB-ammattikorkeakoulusta lehtoreita, jotka opettavat tuleville sosionomeille muun muassa lasten ja perheiden parissa työskentelyä sekä lastensuojelua.