Systeemiteoria tukee sosiaalityötä

Systeemisestä työotteesta lastensuojelussa on puhuttu paljon, sillä systeemiteoria lisää työn tietoisuutta. Yksi mallin puolestapuhuja ja kouluttaja on psykoterapeutti (VET), perheterapeutti, työnohjaaja ja yrittäjä Kirsi-Marja Hoffrén. Hän on kouluttanut mallia muun muassa Kuopiossa ja Kanta-Hämeessä. Tänä keväänä hän kouluttaa Porin lapsiperhepalveluiden ammattilaisia.

– Olen innostunut systeemisestä toimintamallista, koska sen fokus on vuorovaikutuksessa sekä kommunikaatiosuhteissa. Systeeminen työote tuo esimerkiksi lastensuojelutyöhön rakenteita ja toimintamalleja, joiden avulla työtä voi tehdä tietoisemmin. Perheterapeuttiset menetelmät tukevat kommunikaation ja luottamuksen rakentumista työntekijän ja asiakkaan välille.

Mallissa on kolme ydinelementtiä: systeeminen tiimi, systeeminen viikkokokous ja systeeminen asiakastyö. Tiimi ja viikkokokous ovat niin asiakasta kuin työntekijää varten.

– Malli tukee asiakastyötä ja kokemusta siitä, ettei työntekijä jää yksin vaikeimpien asiakastilanteiden kanssa. Myös onnistumiset tuntuvat vahvemmilta, kun ne voi jakaa tiimin kanssa.

Systeeminen työote antaa viitekehyksen, johon työntekijä peilaa omaa ajatteluaan ja tulee tietoisemmaksi omasta toiminnastaan.

Hoffrén on kouluttanut vuodesta 2017 ja hänen painotuksensa koulutuksen sisällöistä ovat muuttuneet matkan varrella. Koulutus on prosessi ja se haastaa pysähtymään myös itsensä äärelle. Systeeminen työote antaa viitekehyksen, johon työntekijä peilaa omaa ajatteluaan.

– Minun mielestäni on tärkeää, että työntekijät pysähtyvät koulutuksen alussa tarkastelemaan omaa ammatti-identiteettiään, käyttöteoriaansa ja tapaansa tehdä työtä.

Toisaalta on tärkeää pohtia omaa henkilöhistoriaa ja sen vaikutuksia omaan ajatteluun ja tapaan olla suhteessa niin itseen kuin muihin ihmisiin. Oman historian mahdollinen aktivoituminen asiakastyössä on tärkeää tunnistaa siitäkin syystä, ettei uuvu.

– Mallissa on myös paljon tuttua. Tavoitteena on innostaa ammattilaisia pohtimaan, miten hän ajattelee, mistä roolista käsin hän työtään tekee ja mikä on hänelle oman työn punainen lanka.

Hoffrén on tutustunut Solutos Oy:n kehittämään digitaaliseen työkaluun, Perhepirkkoon, joka tukee systeemistä toimintamallia. Erityisen vaikuttunut Hoffren on siitä, miten työkalu auttaa työntekijää hahmottamaan ja arvioimaan asiakasprosessia ja tekee prosessin näkyväksi. Työkalu tukee myös tiimityötä, viikkokokoukseen valmistautumista yhdessä asiakkaan kanssa sekä viikkokokouksen dokumentointia.

– Työkalun rakenne on todella hyvä. Se auttaa asiakasprosessia kokonaisuudessaan. Perhepirkon käyttö tukee avointa, selkeää ja reaaliaikaista dokumentointia. Itse innostuin siitä valtavasti.