Toiminnanohjauksesta apua korkeakouluopiskelijoiden mielenterveystyöhön

Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoidot organisoidaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä pian PIRKKO®-järjestelmällä. Toiminnanohjausjärjestelmä ollaan ottamassa pilottikäyttöön Joensuun palvelupisteessä joulukuussa.

Järjestelmän avulla Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS auttaa terveydenhuoltohenkilöstöään toteuttamaan hoitoa yhdessä sovittujen mielenterveystyön prosessien hoitosuunnitelmien mukaisesti.

– Hoitotuloksia voidaan myös mitata ja analysoida. Tämän kaltainen ennakoiva poikkeamaohjaus ei ole pelkän potilaskertomuksen ja perinteisten tietovarantojen avulla mahdollista. Lisäksi järjestelmä auttaa ohjaamaan opiskelijan oikealle asiantuntijalle, lyhytterapiaan tai ryhmämuotoiseen hoitoon, sanoo YTHS:n mielenterveys- ja opiskeluyhteisötyön johtava ylilääkäri Tommi Väyrynen.

Vuoden alusta voimaan tuli uusi laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Uudistuksen yhteydessä YTHS keskittyi palveluiden tuottamiseen, kun järjestämisvastuu siirtyi Kelalle. Lain tarkoituksena on turvata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti sekä parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta.

– Toiminnanohjaus mahdollistaa yhdenmukaisen ja vaikuttavan hoitotyön eri puolilla Suomea. YTHS on tämän vuoden aikana selkiyttänyt prosessejaan ja palveluvalikoimaansa vaihtelun vähentämiseksi.

Uusi järjestelmä tuo yhteismitallisen hoitotyön lisäksi apua henkilökunnan mitoitukseen ja töiden jakautumiseen eri ammattilaisille kunkin osaamista hyödyntäen.

– Tavoitteenamme on nopeuttaa oikealle asiantuntijalle pääsyä. Hoitoon pääsyn odotusaikojen lyhentäminen vähentää opiskelukykyä haittaavien ongelmien pitkittymistä ja vaikeutumista. Sillä on merkittävä vaikutus hoidon kustannuksiin.

PIRKKO® käytössä YTHS:ssä valtakunnallisesti kesään 2022 mennessä

Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut viimeiset 20 vuotta. Korona-aika on lisännyt tarvetta entisestään, eikä laskua tältä osin ole vielä nähtävissä. Kasvu on ollut vuosina 2019–2020 jopa 26 prosenttia.

– Lainsäädäntö hoitotakuun osalta on kiristymässä, ja parannamme kykyämme ottaa uusia potilaita vastaan. Pyrimme toiminnanohjauksen kehittämisellä vastaamaan hoidon lisääntyvään tarpeeseen. Mahdollisesti tämä voi tehdä meistä myös houkuttelevan työnantajan alalla, jossa psykiatrisista sairaanhoitajista ja muistakin osaajista on pulaa.

Kesään 2022 mennessä Solutoksen kehittämä PIRKKO®-ohjelmistopalvelu on YTHS:ssä käytössä valtakunnallisesti. Tällöin sillä arvioidaan olevan käyttäjinä noin 400–500 YTHS:n terveydenhuollon ammattilaista.

PIRKKO®-toiminnanohjauksen avulla mielenterveyspalvelut perustuvat tiedolla hoitamiseen ja vaikuttavuudella johtamiseen. Ratkaisu tukee psykososiaalisten palveluiden uudistamista viimeisimmän tutkimustiedon mukaiseksi ja edistää akuuttivaiheen intensiivisen hoidon toteutumista.

– Valtakunnallisena toimijana YTHS:llä on käytännön tarve alueiden väliseen vertaisarviointiin. Jo nyt on nähtävissä, että yhteistyö YTHS:n kanssa nopeuttaa PIRKKO®-ratkaisun alueellisen analytiikan kehittymistä ja parantaa kykyämme tukea tulevien hyvinvointialueiden palvelutuotantoa, toteavat Solutos Oy:n toimitusjohtaja Kari Lappalainen ja varatoimitusjohtaja Kalle Horjamo.

  • Tänä vuonna joka kolmas YTHS:n käynneistä suunterveyden käynnit pois lukien on liittynyt mielenterveyspalveluihin. Mielenterveyshäiriöt ovat nuorten aikuisten yleisin kansansairaus.
  • Opiskelijoiden mielenterveyskäynneistä 85 prosenttia liittyy masentuneisuuteen ja ahdistuneisuushäiriöihin. Seuraavaksi yleisimpiä ovat keskittymisvaikeudet ja unettomuus.
  • YTHS:llä on valtakunnallisesti 23 palvelupistettä ja asiakkaana noin 270 000 korkeakouluopiskelijaa.
  • Korona-aikana ammattiryhmästä riippuen 80–95 prosenttia mielenterveyspalveluista on toteutettu etävastaanottona.