Mari Kirkanen

Digitaalisuus rikastaa lastensuojelun systeemisen toimintamallin opetusta

Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak) opetetaan lastensuojelutyötä vahvasti kentälle siirrettävänä tietotaitona. Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen digitaalisten menetelmien käyttömahdollisuuksista työn helpottamiseksi tuo lisää konkretiaa opetukseen.

Diakin sosionomi-opinnoissa lastensuojelutyöhön saa ensimmäisen sykäyksen jo toisen lukukauden aikana, jolloin opiskelija perusopinnoissaan tutustuu lastensuojelutyön teoriaan ja esimerkkien kautta konkreettiseen lastensuojelutyöhön. Opetuksessa keskitytään niin systeemisen toimintamallin rakenteen ymmärtämiseen, vahvaan suhdeperusteiseen työskentelyotteeseen sekä erilaisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen käytännön esimerkkien avulla.

Työmenetelmiin ja -välineisiin tutustuminen vahvistaa omaa ammatillista osaamista ja tuo kentän monipuolisen työn lähemmäs opiskelijaa. Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen digitaalisten menetelmien käyttömahdollisuuksista työn helpottamiseksi tuo lisää kentän konkretiaa myös opetukseen, ja tällöin opiskelijan valmiudet toimia työelämässä esimerkiksi systeemisen tiimin jäsenenä vahvistuvat.

Lastensuojelun systeemisen työskentelymallin digitaalisen työvälineen Perhepirkon avulla voidaan tukea opiskelijan ymmärrystä systeemisestä ja suhdeperusteisesta ajattelusta.  Perhepirkko auttaa opiskelijaa hahmottamaan työvälineiden kytkeytymisen systeemisen työskentelyn opetukseen käytännön työstä.

Diakin lastensuojelun suuntaavien opintojen (yhteensä 15 opintopistettä) opintokokonaisuudessa syvennetään jo opittua ja perehdytään muun muassa lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin. Opetuksessa on vahvana ajatuksena se, että opiskelijat saisivat mahdollisimman laaja-alaisen ja käytännönläheisen ymmärryksen systeemisen ajattelun lähtökohdista. Merkityksellistä on ymmärtää, miten suhdeperusteinen työskentelyote tulee tulevaisuudessakin yhä enemmän läpileikkaamaan sosiaalialan moninaista kenttää.

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin opetuksessa painotetaan työotetta, jossa tarkastelun kohteena ovat ihmissuhteet, järjestelmän osien väliset suhteet ja vuorovaikutussuhteet. Tästä muodostuu kokonaisvaltainen systeemi, jossa yhden osion muutos vaikuttaa kaikkeen. Tärkeää on ymmärtää, että perheessä esiintyvät haitalliset tilanteet eivät ole yksilöiden ominaisuuksia, vaan tilanteita tarkastellaan aina suhdeperusteisesti perheen vuorovaikutustilanteissa.

Kaikessa sosiaalialan opetuksessa on tärkeää huomioida arvostava kohtaaminen, inhimillisyys ja eettiset arvot.

Mari Kirkanen

Artikkelin kirjoittaja on Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori, joka on tehnyt pitkään systeemistä lastensuojelutyötä kentällä ja opettaa nyt muiden sosiaalialan lehtoreiden kanssa tuleville sosionomeille muun muassa lasten ja perheiden parissa tehtävää työtä sekä lastensuojelutyötä.

Lue Integritasin verkkosivuilta myös LAB-ammattikorkeakoulun lehtoreiden blogi systeemisen mallin opetuksesta sosionomikoulutuksessa.